Ühekordsed muuseumitunnid – põhikool ja gümnaasium

Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsioonis
Aastaringsed

KADRIORU LOSSI LUGU

Sobib hästi Kadrioru lossi esmakülastuseks ja barokkstiili õppimiseks

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele Itaalia arhitekt Nicola Michetti kavandatud lossi ja selle kaunistuste rohket peasaali kui Eesti ja kogu Põhja-Euroopa barokkarhitektuuri üht kaunimat näidet. Seetõttu on loss ka parim barokkstiili õpetaja. Mängulised ülesanded aitavad vaadata lossi kõige tähtsamaid elemente ja suunavad õpilasi üksteist õpetama. Katsetatakse, millise jutu saab kokku kaaslaste esitatud märksõnade ja laemaali vaatamise tulemusel ning kas see sarnaneb algse allegoorilise looga Ovidiuse luuleteosest „Metamorfoosid”.

Peeter I omapoolne maali tõlgendus aitab üle korrata Põhjasõja ja selle tulemused. Sellest lähtuvalt mõeldakse ka tänapäevaste aktuaalsete teemade peale.

Samuti vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud, milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud ja miks. Ringkäigul õpitu kinnistatakse töövihiku abil.

Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava kunstiõpetuse, ajaloo ja eesti keele õpiväljundid.

Noorem õpilane

 • leiab Kadrioru lossist barokkstiili tunnusjooni;
 • teab, millal toimus Põhjasõda ja kuidas see lõppes;
 • oskab etteantud sõnu kasutades moodustada nähtuga kokkukäiva loo;
 • suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu ja maailma nende pilgu läbi, arvestades ajastu eripära;
 • loeb sümbolikeelt.

Vanem õpilane

 • nimetab barokkstiili tunnusjooni ja toob vastavaid näiteid;
 • seostab ajaloolist maali aktuaalsete poliitiliste teemadega;
 • selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;
 • teab, kes olid Peeter I, Katariina II, Karl XII, Konstantin Päts ning iseloomustab nende tegevust.

NB! Võimalik on valida ka samateemaline 60 minutiline ekskursioon.

ANTIIKMÜTOLOOGIA

Tutvumine antiikmütoloogia ja vanade piiblilugudega.

Maailm on täis müüte, lugusid ja legende, mida on põlvest põlve edasi kantud. Neidsamu lugusid on pajatanud suured jutuvestjad ja kirjanikud, kuid neid on oma teostes kujutanud ka paljud kunstnikud. Tunni eesmärk on tutvustada õpilastele antiikmütoloogia ja piibliainelisi lugusid, mis peidavad end Kadrioru lossis asuvatel maalidel ja skulptuuridel.

Muuseumitund haakub nii ajaloo, kunstiajaloo, kirjanduse kui ka usundiõpetusega, toetades antiikautorite ja piibliteemaliste tekstide mõistmist.

Õpilane

 • teab, mis on müüt ja mütoloogia;
 • teab, kes on Venus, Mars, Vulcanus, Achilleus, Amor, Psyche, Noa, Neitsi Maarja ja Jeesus Kristus ning kust nad pärinevad;
 • oskab seostada mütoloogilisi ja piiblist pärinevaid tegelasi vastavate lugudega;
 • mõistab ja austab erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi.

NB! Võimalik on valida ka samateemaline 60 minutiline ekskursioon.

PEIDETUD TÄHENDUSED

Madalmaade kunsti tutvustav tund.

Madalmaades ei maalinud kunstnikud tavalisi pilte – neil oli otsekui oma salakiri. Kunstiteoste paremaks tõlgendamiseks võetakse kasutusele meie maal sajandeid tagasi elanud inimeste ütlemised, vanasõnad. Õpilastel on võimalus abistavate töölehtede põhjal kaaslastele oma tõlgendustest rääkida ning tunnijuhi suunamise ja maalide abil välja selgitada just Madalmaade kunstile omased tunnusjooned. Olulisel kohal on õpilaste omapoolne teadmiste konstrueerimine. Virtuoosse tehnika ja põneva süžeega võluvad meid Pieter Breughel noorema ja Marten de Vosi töökojast pärinevad tööd ning Hans van Esseni, Bartholomeus van der Helsti või Jan Gotlief Glauber-Myrtilli maalid.

Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava sotsiaalained, ühiskonna- ja kunstiõpetus ning eesti keel.

Õpilane

 • oskab edastada maalidelt saadud infot vanasõnade vahendusel, sidudes seda oma hinnangute ja seisukohtadega;
 • arendab kunstiteoste märgiliselt tõlgendamise oskust;
 • tunneb muuseumis eksponeeritud Madalmaade kunsti, kultuuri ja eripära;
 • toob välja Madalmaade kunsti tunnusjooned;
 • mõtleb vanasõnast lähtudes välja uusi visuaalselt teostatavaid ideid.