Keelekümblus

Keelekümblus on välja töötatud koostöös keelekümblusõppe koolidega. Tunnid toimuvad nii eesti kui vene keeles, arvestades õpilaste keeleoskuse taset. Tundi registreerudes saab õpetaja eeltöö tegemiseks vajaliku sõnavara/materjalid. Tund on üles ehitatud samade sõnade/mõistete kordamisele eri tunni osades. Mõistete kinnistamiseks on ülesandeid nii rääkimise, kirjutamise, kuulamise kui tekstist arusaamise kohta.

Põhikooli I aste

MINA TEAN!

Muuseumitund võtab kokku esimese klassi sõnavara, mis puudutab värve, kujundeid, numbreid, mõningaid omadussõnu ja tegusõnu. Selline ülesehitus võimaldab lastel koolis õpitud sõnu kasutada ning oma teadmisi ja oskusi rakendada ka koolivälises keskkonnas. Muuseumitunnis vaadeldakse kolme-nelja teost. Teoseid uurides ja kirjeldades pöörame tähelepanu sellele, mitu sarnast eset või kujundit leidub pildil, mis värvi need on ja millise vormiga. Vaadatakse piltidel toimuvat tegevust ning kastutatakse tegusõnu kas jaatavas või eitavas vormis. Teemat aitavad kinnistada mängulised ülesanded ja loovtööd.

Toetav sõnavara:

  1. klassi õpiku „Tere, kool!” sõnaraamat

Eeltöö koolis: värvid, kujundid, numbrid (1–10), lihtsamad tegusõnad ja omadussõnad. Kuna programm on ehitatud üles kindlale sõnavarale, mida lapsed peaksid valdama, siis programmi läbimine enne värvide, kujundite ja numbrite õppimist võib olla lastele liiga keeruline.

Põhikooli II – III aste ja gümnaasium

KADRIORU LOSSI LUGU

Sobib hästi Kadrioru lossi esmakülastuseks ja barokkstiili õppimiseks

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele Itaalia arhitekt Nicola Michetti kavandatud lossi ja selle kaunistuste rohket peasaali kui Eesti ja kogu Põhja-Euroopa barokkarhitektuuri üht kaunimat näidet. Seetõttu on loss ka parim barokkstiili õpetaja. Mängulised ülesanded aitavad vaadata lossi kõige tähtsamaid elemente ja suunavad õpilasi üksteist õpetama. Samuti vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud, milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud ja miks.

Muuseumitunnis kasutatakse eesti või venekeelseid töölehti, õppides nii uut sõnavara kui kinnistada varem õpitu lünkteksti täitmise abil. Samuti on abiks muuseumitunni sisuga seotud sõnade sildid, mille abil saavad õpilased ennast väljendada.

Õpilane

  • leiab Kadrioru lossist barokkstiili tunnusjooni;
  • oskab etteantud sõnu kasutades moodustada nähtuga kokkukäiva loo;
  • nimetab barokkstiili tunnusjooni ja toob vastavaid näiteid;
  • teab, kes olid Peeter I, Katariina II, Karl XII, Konstantin Päts ning iseloomustab nende tegevust.