Muuseumitundide sari – põhikool ja gümnaasium

Gümnaasiumile

Kunsti roll eri ajastutel
Eesti Kunstimuuseumi kogude (16.–21. sajandi kunst) põhjal koostatud riiklikku õppekava toetav kunsti- ja ajalootundide 8-osaline sari gümnaasiumile, mis sisaldab loengu-, slaidi- ja filmiprogrammi ning individuaal-, grupi- ja soovi korral ka kodutööd.

Tunnid viib läbi muuseumi kuraator (kunstiajaloolane), õpetajale jääb õpilaste tunni- ja kodutöö hindaja roll. Võimalik on tellida ka sarja üksikuid tunde.

Teemad:
1. Kunstnik ja tema kaasaeg. Kunstiteos ja vaataja

Tunni keskmes on autoportreed eri ajastutest, milles kajastuvad nii kunstnike isiksused kui ka teose loomise kontekst. Portreid analüüsides selgub vaatekohtade paljusus.

2. Kunstiteose sõnum ja vorm eri ajastutel
Tunni keskmes on elu põhikomponendid sünd ja surm ning nende vahele jäävad pidu- ja argipäevad. Arutletakse tõsimeelsusest groteskini varieeruvate kujutiste sõnumi ja vormi väljendusvõimaluste üle.

3. Kunst ja teadus
Tunnis käsitletakse kolme teemat – kunst kui teaduse tutvustaja ja populariseerija; kunst kui humanitaarteaduse objekt (kunsti- ja kultuuriajalugu); kunst kui reaalteaduse objekt (tehniline kunstiajalugu) –, mille kaudu avatakse kaasaegse teaduse interdistsiplinaarset loomust.

4. Lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite
Valitud antiikmütoloogia, kristliku kultuuriloo ja eesti mütoloogia tegelaste kaudu illustreeritakse lugude rändu ja teisenemist ajas. Uuritakse kujundi kui püsiväärtuse erinevaid interpretatsioonivõimalusi.

5. Inimene kunstis: staatus, suhted, tegevused
Tunnis käsitletakse kunsti sotsiaalseid aspekte enesepresentatsioonist ühiskonnakriitikani. Ajaloolistest ühiskonnapeegeldustest jõutakse kaasaja interpretatsioonideni.

6. Õukonnakunstist tänavakunstini
Tunnis liigutakse ametliku õukonnakunsti juurest pidu- ja argipäeva kujutiste kaudu tänavakunstini. Tähelepanu pööratakse eri ajastute vormikeelele ja kunstilisele retoorikale.

7. Kunstniku rollid: käsitööline, ajaloolane,geenius, staar, boheem
Käsitlemist leiavad kunstnike positsiooni muutumine ajas ja nende reageeringud ühiskonnas toimuvale. Tähelepanu pööratakse soorollidele ja kunstiloome protsessidele.

8. Kunstimuuseumid
Tunnis antakse ülevaade Eesti, lähivälismaa ja muu maailma kuulsamatest kunstimuuseumidest, jagatakse praktilisi soovitusi muuseumide külastamiseks ja iseseisvaks tööks kogudega referaatide, ettekannete jmt koostamisel.