fbpx

Otsing

Tähenduslik sekkumine 15.09.2023 – 03.03.2024

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Sandra Kosorotova. Rohujuuretasand. Kuidas umbrohu moodi vastu pidada? 2021/2023. Installatsioon. Kunstniku loal. Foto: Paul Kuimet
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Tähenduslik sekkumine

Näitusel „Kohanemise kunst“ paljastub looduse väärtustamise igavikuline teema ning ajaloolised teosed astuvad dialoogi kaasaegsete kunstnike loominguga.

Muuseumitunnis tutvume looduskeskkonna elurikkuse ja jätkusuutliku arengu sõlmküsimustega. Uurides inimtekkelisi ökoloogilisi probleeme, arendame loovat ja kriitilist mõtlemist. Suurendame õpilaste teadlikkust looduskeskkonna kaasliikide sõltuvussuhetest ning loome pinnase empaatia suurendamiseks ning väärtust loovaks tegutsemiseks tulevikus.
Loovuse ja rühma koostöö parandamiseks kasutame lõbusat koomiksi loomise ülesannet.

Märksõnad: Eesti nüüdiskunst, antropotseen, ökoärevus, jätkusuutlikkus, tume ökoloogia, ökoloogiline teadlikkus, kaasliigid, inimkesksus, ökofeminism, kohaspetsiifilisus, kunsti väljendusvahendid

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • kirjeldab kaasaegse kunsti väljendusvahendeid;
 • väärtustab looduskeskkonna elurikkust ja jätkusuutlikku arengut;
 • mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning mõju keskkonnale;
 • teadvustab rohepöörde olulisust;
 • rakendab loovat ja kriitilist mõtlemist ühiskondlikult päevakajaliste teemade üle arutlemisel;
 • annab ja võtab vastu konstruktiivset tagasisidet teistelt grupitöös osalejatelt.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • suutlikkust väärtustada kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;
 • suutlikkust teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste langetamisel;
 • suutlikkust toimida vastutustundliku kodanikuna ning järgida kestliku arengu põhimõtteid;
 • suutlikkust ennast selgelt, asjakohaselt väljendada ning oma seisukohti esitada ja põhjendada.

Muuseumitund lõimib bioloogiat ja kunstiõpetust

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

 • Vaata õppekäigule eelneval õhtul televiisorist uudiseid ning jäta meelde üks päevakajaline keskkonnateemaline probleem, mida kajastati. Arutleme selle üle kõik koos muuseumitunnis.

Pärast muuseumitundi

 • Loo kunstiteos muuseumitunnis käsitletud teemal, kasutades seejuures kunsti väljendusvahendeid tavapäratul moel. Loo teose juurde lühike saatetekst ning esitle oma teost teistele.