fbpx

Otsing

Uuenduste otsingud 04.03.2023 – 20.08.2023

Kadrioru kunstimuuseum
Hind
6 €
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.
Väinö Kunnas. Kollane tants. 1928. Õli, lõuend. Erakogu
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Uuenduste otsingud

Muuseumitunni „Uuenduste otsingud“ eesmärk on tutvustada Soome modernismi näitel laiapõhjalisi ühiskondlikke muutusi 20. sajandi alguse Euroopas.
Näitusel „Värvide tants. Soome modernistlik kunst“

Soome modernistliku kunsti näitel tutvustame eelmise sajandi ühel põnevamal ajajärgul toimunud intellektuaalseid muutusi Euroopa kultuuriloos ja ühiskonnas. Võrdleme 20. sajandi alguse Soome ja Eesti professionaalse kunsti arengusuundi ning Pariisi mõjutusi mõlema riigi kunstiloomele. Bloomi taksonoomial põhineva rühmatöö meetodi abil suurendame kõigi õpilaste kaasatust ja hõlbustame teema mõistmist eri vaatepunktidest. Tunni lõpetame lühikese ja lõbusa loovülesandega, mille käigus eelnevalt juhendatud õpilased õpetavad kaasõpilasi stiliseerima foovide, kubistide või ekspressionistide laadis.

Märksõnad: modernism, progress, vormikeel, avangard, ekspressionism, fovism, kubism, stiliseerimine, arkaadia

Muuseumitund lõimib kunsti ja ajalugu.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • seostab peamisi 20. sajandi alguse ühiskondlike mõttemustrite muutusi uute kunstivoolude tekkega;
 • kirjeldab fovismi, ekspressionismi ja kubismi eripärasid;
 • võrdleb modernistlikke kunstivoolusid varasema akadeemilise väljenduslaadiga;
 • osaleb rühmatöös ja avaldab oma arvamust;
 • loob stiliseeritud pildi fovistlikus, ekspressionistlikus või kubistlikus laadis.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • kultuuri- ja väärtuspädevustest suutlikkust tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga, väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt;
 • õpipädevustest suutlikkust kasutada eri õpistrateegiaid, rakendada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades ning seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • tehnoloogiaalasest pädevusest suutlikkust mõista tehnoloogia tähtsust ja mõju ühiskonnale;
 • suhtluspädevustest suutlikkust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt, võttes arvesse olukordi ja mõistes suhtluspartnereid, ning esitleda ja põhjendada oma seisukohti.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekud eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

 • Uuri ajastule iseloomulikke esemeid 20. sajandi esimeste kümnendite Euroopas ning kirjuta või joonista need üles. Võta teadmine õppekäigule kaasa.

Pärast muuseumitundi

 • Vali üks 20. sajandi alguskümnenditel tegutsenud Eesti kunstnik ja uuri, kas tema looming käsitles mõnda aktuaalset ühiskonnateemat? Millise kunstivoolu mõjutusi tema loomingus tuvastad? Esita oma uurimistulemused klassikaaslastele ja põhjenda oma valikut.